Sàn Gỗ 370 Trường Chinh 024.629.53204 0982.008.540 - 0902.091.176 hmquyet@gmail.com hmquyet@gmail.com
Quick-Step Laminate Classic CL1016
Quick-Step Laminate Classic CL1016
Chi tiết
JANMI khoá hèm vân phẳng B21
JANMI khoá hèm vân phẳng B21
Chi tiết
JANMI khoá hèm vân phẳng O39
JANMI khoá hèm vân phẳng O39
Chi tiết
JANMI khoá hèm vân phẳng AC21
JANMI khoá hèm vân phẳng AC21
Chi tiết
JANMI khoá hèm vân phẳng CE21
JANMI khoá hèm vân phẳng CE21
Chi tiết
Robina 0111

– Độ dày: 8mm
– Tiêu chuẩn: AC4, E1, HDF
– Độ mài mòn: AC4
– Hệ khóa, hèm độc quyền: R-CLICK® / R-LOCK®
– Kích thước: 193mm x 1283mm

Robina 0111

Giá: 300.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 290.000 (đ/m²)

Robina 0115

– Độ dày: 8mm
– Tiêu chuẩn: AC4, E1, HDF
– Độ mài mòn: AC4
– Hệ khóa, hèm độc quyền: R-CLICK® / R-LOCK®
– Kích thước: 193mm x 1283mm

Robina 0115

Giá: 300.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 290.000 (đ/m²)

Robina 0122

– Độ dày: 8mm
– Tiêu chuẩn: AC4, E1, HDF
– Độ mài mòn: AC4
– Hệ khóa, hèm độc quyền: R-CLICK® / R-LOCK®
– Kích thước: 193mm x 1283mm

Robina 0122

Giá: 300.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 290.000 (đ/m²)

Robina 0120

– Độ dày: 8mm
– Tiêu chuẩn: AC4, E1, HDF
– Độ mài mòn: AC4
– Hệ khóa, hèm độc quyền: R-CLICK® / R-LOCK®
– Kích thước: 193mm x 1283mm

Robina 0120

Giá: 300.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 290.000 (đ/m²)

Robina T22

– Độ dày: 8mm
– Tiêu chuẩn: AC4, E1, HDF
– Độ mài mòn: AC4
– Hệ khóa, hèm độc quyền: R-CLICK® / R-LOCK®
– Kích thước: 193mm x 1283mm

Robina T22

Giá: 300.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 290.000 (đ/m²)

Robina 017

– Độ dày: 8mm
– Tiêu chuẩn: AC4, E1, HDF
– Độ mài mòn: AC4
– Hệ khóa, hèm độc quyền: R-CLICK® / R-LOCK®
– Kích thước: 193mm x 1283mm

Robina 017

Giá: 300.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 290.000 (đ/m²)

Robina 0125

– Độ dày: 8mm
– Tiêu chuẩn: AC4, E1, HDF
– Độ mài mòn: AC4
– Hệ khóa, hèm độc quyền: R-CLICK® / R-LOCK®
– Kích thước: 193mm x 1283mm

Robina 0125

Giá: 300.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 290.000 (đ/m²)

Robina 0118

– Độ dày: 8mm
– Tiêu chuẩn: AC4, E1, HDF
– Độ mài mòn: AC4
– Hệ khóa, hèm độc quyền: R-CLICK® / R-LOCK®
– Kích thước: 193mm x 1283mm

Robina 0118

Giá: 300.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 290.000 (đ/m²)

Robina CA11

– Độ dày: 8mm
– Tiêu chuẩn: AC4, E1, HDF
– Độ mài mòn: AC4
– Hệ khóa, hèm độc quyền: R-CLICK® / R-LOCK®
– Kích thước: 193mm x 1283mm

Robina CA11

Giá: 300.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 290.000 (đ/m²)