Sàn Gỗ 370 Trường Chinh 024.629.53204 0982.008.540 - 0902.091.176 hmquyet@gmail.com hmquyet@gmail.com
Quick-Step Laminate Classic CL1016
Quick-Step Laminate Classic CL1016
Chi tiết
JANMI khoá hèm vân phẳng B21
JANMI khoá hèm vân phẳng B21
Chi tiết
JANMI khoá hèm vân phẳng O39
JANMI khoá hèm vân phẳng O39
Chi tiết
JANMI khoá hèm vân phẳng AC21
JANMI khoá hèm vân phẳng AC21
Chi tiết
JANMI khoá hèm vân phẳng CE21
JANMI khoá hèm vân phẳng CE21
Chi tiết
JANMI khoá hèm V vân sần O15

Kích thước: 12*115*1283 mm
Tiêu chuẩn: AC4
Mã mầu: AC12, CA11, O11, O15

JANMI khoá hèm V vân sần O15

Giá: 480.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 470.000 (đ/m²)

JANMI khoá hèm V vân sần CA11

Kích thước: 12*115*1283 mm
Tiêu chuẩn: AC4
Mã mầu: AC12, CA11, O11, O15

JANMI khoá hèm V vân sần CA11

Giá: 480.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 470.000 (đ/m²)

JANMI khoá hèm V vân sần AC12

Kích thước: 12*115*1283 mm
Tiêu chuẩn: AC4
Mã mầu: AC12, CA11, O11, O15

JANMI khoá hèm V vân sần AC12

Giá: 480.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 470.000 (đ/m²)

JANMI khoá hèm V vân sần W26

Kích thước: 12*193*1283 mm
Tiêu chuẩn: AC3
Mã mầu: T12, W12, W26, AS21

JANMI khoá hèm V vân sần W26

Giá: 400.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 390.000 (đ/m²)

JANMI khoá hèm V vân sần W12

Kích thước: 12*193*1283 mm
Tiêu chuẩn: AC3
Mã mầu: T12, W12, W26, AS21

JANMI khoá hèm V vân sần W12

Giá: 400.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 390.000 (đ/m²)

JANMI khoá hèm vân phẳng B21

Kích thước: 8*193*1283 mm
Tiêu chuẩn: AC4
Mã mầu: B21, O39, AC21, CE21, O24, T21, ME32, T11, WE21, T13

JANMI khoá hèm vân phẳng B21

Giá: 305.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 290.000 (đ/m²)

JANMI khoá hèm vân phẳng O39

Kích thước: 8*193*1283 mm
Tiêu chuẩn: AC4
Mã mầu: B21, O39, AC21, CE21, O24, T21, ME32, T11, WE21, T13

JANMI khoá hèm vân phẳng O39

Giá: 305.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 290.000 (đ/m²)

JANMI khoá hèm vân phẳng AC21

Kích thước: 8*193*1283 mm
Tiêu chuẩn: AC4
Mã mầu: B21, O39, AC21, CE21, O24, T21, ME32, T11, WE21, T13

JANMI khoá hèm vân phẳng AC21

Giá: 305.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 290.000 (đ/m²)

JANMI khoá hèm vân phẳng CE21

Kích thước: 8*193*1283 mm
Tiêu chuẩn: AC4
Mã mầu: B21, O39, AC21, CE21, O24, T21, ME32, T11, WE21, T13

JANMI khoá hèm vân phẳng CE21

Giá: 305.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 290.000 (đ/m²)